Menu
Obec Výrovice
Obec Výrovice

Historie SDH

Z HISTORIE HASIČSTVA A HASIČSKÉHO SBORU VE VÝROVICÍCH

Historie vývoje lidské společnosti dokazuje, že člověk poznal již v dávnověku dva mocné živly: vodu a oheň, živly které mu sloužili k usnadnění života, ale často ho i ohrožovaly. Zkušenost poučila lidi, že účinně čelit živlům a přírodním katastrofám, bojovat za záchranu hodnot vytvářených lidskou prací i přírodou, je možno jen kolektivně organizovanou ochranou. Proto vznikají první dobrovolné organizace těch, kteří velmi obětavě bojují s ohněm či povodněmi. K ochranným opatřením proti ohni vydala Marie Terezie 21. srpna 1751 „Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského“, podle něhož byl každý občan volán k odpovědnosti při jeho nedodržování.

V 60. letech 18. století se k nám šíří zvěsti o zakládání hasičských spolků v cizině, ale teprve roku 1864 vznikl 1. český sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech. V roce 1896 již bylo ve 35 župách zaregistrováno 822 sborů. Z toho na Moravě 763 s 21 tisíci členy. V téže době se začínají psát dějiny SDH ve Výrovicích, který byl podle písemných dokladů založen v roce 1897.

10. srpna 1897 vypukl v obci Výrovice požár u pana Jakuba Groise č. 7, který se rozšířil z jedné strany na stavení pana Šimona Ambrozka č. 8 a z druhé strany na stavení pana Bedřicha Fialy č. 6 a pana Jana Švejdy č. 5 . Stavení lehla popelem mimo stodoly p. Ambrozka. Požár byl popsán takto: Smutné bylo podívání na zuření živlu toho a obecenstvo stálo zde bez rady a pomoci. K rychlému rozšíření ohně přispělo i to, že značná část staveb byla dřevěná a střechy byly pokryty došky. Při požáru bylo sledováno, jak nevyhnutelné je zapotřebí zakoupení stříkačky a založení sboru.

V téže době zakoupil SDH V Horních Dunajovicích od firmy R. A. Smekal z Prostějova novou stříkačku. Nemeškal a začátkem listopadu 1897 se vydal do Výrovic. Obratností své řeči dokázal to, že obecní zastupitelstvo objednalo dvouproudní stříkač se 150 m hadic výpustných a 4 m hadic sacích za 920 zlatých na 9 ročních lhůt platebních. Za 14 dní byl stříkač do obce dodán a přezkoušen. Obecní zastupitelstvo, které zakoupilo stříkač, nemělo v obecní pokladně ani krejcaru ( dokonce 700 zlatých dluhu) a první peníze zapůjčili členové obecního zastupitelstva. Když byl stříkač zakoupen a obci odevzdán, bylo zapotřebí, aby někdo ovládal obsluhu. Za přispění pana Antonína Kuchynky z Horních Dunajovi, který byl přihlížitel župy č. 30, byl založen dobrovolný hasičský sbor.

Vznik sboru dobrovolných hasičů je datován dnem 28. prosincem 1897, kdy byly podepsány předsednictvem sboru a schváleny místodržitelským výnosem dne 17. ledna 1898 pod župu č. 620.Sbor poprvé zasahoval u požáru v roce 1898 v Kyjovicích ve dvoře. V roce 1899 sbor zasahoval u pana Josefa Mutného v Bohunicích č. 23. Sbor též pracoval v roce 18900 při povodni v místě. Též v roce 1901 zasahoval při požáru v místě na č.57,58,61. V roce 1901 bylo pořízeno skladiště a svěcen stříkač, kmotrou byla paní Loupalová, majitelka březovského mlýna. V roce 1902 pracováno v Únanově u p. Fouska, Pflegra a Leitnera. V roce 1903 při požáru u pana Vlčka č. 18. V roce 1904 při požáru v místě u pana Jana Pekárka č. 52 a u pana Václava Havelky č. 16. 25.6. 1905 se dostalo sboru čestného uznání od župy. V roce 1906 při požáru v Plavči u pana Jana Příhody. V roce 1907 při požáru u pana Vojtěcha Loupala ve Mlýně. V roce 1909 při požáru v Tvořihrázi. V roce 1910 při požáru v Žeroticích. V roce 1913 dostali následující členové sboru čestné uznání: Kuřitka Antonín č. 25, Vlček Karel č. 71, Vlček Ferdinand č. 12, Lustig František č. 41, Lustig František č. 41, Grois František, Khor František a Nerada František. V roce 1913 koupen naviják a hadice.

Na popud učitele a zároveň jednatele sboru Františka Kadrnožky roku 1914 bylo rozhodnuto o založení knihovny, kterou částečně financoval sbor. V počátku bylo zakoupeno z prostředků sboru knih za 24 Kč a bylo rozhodnuto, že sbor každoročně přispěje na nákup nových knih.

Dne 29. července 1914 vypukla světová válka. Členové sboru byli z větší části všichni ve válce, proto celou správu sboru převzal bratr náčelník Antonín Kuřitka č. 25, který po tuto dobu spravoval majetek sboru.

Po převratu bylo pořádáno sborem více zábav, kde bylo přičiněním členů a přízní občanů získáno více finančních prostředků do pokladny, takže 18. 2. 1920 bylo věnováno obci na zalesňování 2 260 Kč, 23. 1. 1921 – 1800 Kč a 5. 5. 1921 – 500 Kč.

Roku 1921 pracoval sbor při požáru v místě na domku p. Antonína Hrubeše. 1922 Při požáru na stavení pana Antonína Komárka. 50 a Jana komárka č. 49. Roku 1923 pracoval sbor při požáru v Kyjovicích u velkostatku. Roku 1924 a 1925 byl stavěn místní most přes řeku Jevišovku. Sbor podnikl v sousedních obcích sbírku k tomuto účelu a dne 30. 1. 1924 věnováno od sboru 5000 Kč na tuto stavbu. Menším obnosem přispěl i na vybudování památníku Bible kralické dne 21. 1. 1931. Dne 6. 3. 1938 byly kolem zbrojnice vysázeny lípy u příležitosti oslav 88. výročí narození pana prezidenta Tomáše Garyka Masaryka. Zároveň u příležitosti 20. výročí vzniku Československé samostatné republiky.

Dne 12. 8. 1938 pomáhal sbor při hašení požáru panských stodol v Plavči, který byl způsoben bleskem a byl zlikvidován až po 7 dnech. Za druhé světové války 23. 7. 1944 se v 0,15 hodin nedalo obce zřítilo bojové letadlo amerických, aby nedošlo k rozšíření požáru na polní kultury, střežili členové sboru prostor havárie do 25. 7. 

Dne 18. 1. 1939 byl zvolen vzdělavatelem sboru učitel Metoděj Pospíchal, pro svoji činnost v odboji byl gestapem v září 1941 zatčen a 22. 11. 1941 popraven v koncentračním táboře v Osvětimi. Před bývalou školou je pamětní deska, která připomíná jeho působení v obci.

Hasičský sbor zasahoval v roce 1945 při požáru stáje u Šimečků v hostinci.

Po osvobození byli 22. 7. 1945 do výboru zvoleni : starosta Karel Pekárek, velitel Jan Votava, jednatel Karel Fetterle a pokladník Vojtěch Lustig. V roce 1948 zasahoval sbor u Vlčků na č. 12 při požáru stáje a kolny a v roce 1956 u p. Jozefa Pekárka. 25. 1. 1957 byla zakoupena PPS 8, kterou sbor používá dodnes.

Při založení JZD r. 1958 si sbor dává závazek odpracovat 500 hodin při adaptaci kravína a úpravě cest. Během žní byly organizovány požární hlídky a pomoc při sklizni a výmlatu obilí a při podzimních pracích. V roce 1960 odpracovali členové 1831 brigádnických hodin.

Na zbrojnici byla provedena oprava střechy, fasády, výměna vrat a přístavba klubovny v roce 1961. V roce 1966 byla provedena generální oprava elektrické instalace a omítek. Dřevěná vrata jsou vyměněna za kovové. Koncem 60. let došlo k poklesu činnosti hasičského sboru.

Podmínkou ke zlepšení činnosti byl požár přípravny družstevního kravína v roce 1967.

V roce 1972 při přípravách na 75. výročí založení 23. 7. 1972 vstoupili do tehdy SPO mladí členové muži i ženy, kteří přispěli k výraznému zlepšení činnosti hasičského sboru. Od roku 1974 se znovu zaktivizovala činnost požární ochrany ve Výrovicích. Ubylo požárů, a tak se sbor kromě hašení začal věnovat také sportovní činnosti, ve které dosahuje vynikajících výsledků až doposud. V posledních letech sbor zasahoval mj. při požáru lesa na přehradě, při požáru doma pana Neuwirtha č. 13, při požáru lesa v Mikulovicích. V roce 1991 dostal sbor za přispění p. Petra Bláhy od bývalé pohraniční stráže 2 stříkačky PPS 12. V roce 1994 přistavěl sbor ke zbrojnici sklad. V roce 2005 začal sbor pracovat s mládeží, byl založen kolektiv mladých hasičů. V roce 2007 zakoupil plovoucí čerpadlo a započal s přístavbou a rekonstrukcí hasičské zbrojnice.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ A ÚSPĚCHŮ POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN

Dne 16. 6. 1974 se zúčastnili muži okrskové soutěže požárních družstev, na které obsadili 3. místo. V témže roce se zúčastnili okresní soutěže muži i ženy. Družstvo žen obsadilo 2. místo a mužů 3. místo v okrese.

Další rok obsadilo družstvo žen 2. místo v okrskové soutěži družstev v Křepicích a muži 1. místo.

V roce 1976 se zúčastnilo družstvo mužů I. Kola soutěže požárních družstev v Ratišovicích.

Dále se v roce 1976 zúčastnilo družstvo mužů i žen okresní soutěže požárních sborů v Jiřicích u Miroslavi. Ženy obsadily 1. místo a muži 5. místo. Vítězstvím v okresním kole postoupilo družstvo žen do krajského kola, které se konalo rovněž v roce 1976 v Březolupech. V tomto krajském kole se družstvo žen umístilo na 8. místě.

V roce 1977 družstvo mužů obsadilo v I. Kole soutěže požárních družstev 1. místo v Běhařovicích, ženy obsadily rovněž 1. místo.

V roce 1978 družstvo žen obsadilo 1. místo v I. Kole soutěže požárních družstev ve Stupešicích.

Dále v roce 1978 obsadilo družstvo žen ve II. Kole soutěže požárních družstev v Lesné 1. místo.

V roce 1979 byl sboru udělen čestný odznak za příkladnou práci.

V letech 1979 - 1993 ustala soutěžní činnost žen z důvodu nedostatečného počtu a v soutěžích pokračovalo pouze družstvo mužů.

V roce 1981 se konala sportovní soutěž požárních družstev ve Výrovicích, kde muži obsadili 2. místo.

V roce 1982 sportovní soutěž požárních družstev v Křepicích, 1. místo.

V roce 1983 sportovní soutěž požárních družstev ve Výrovicích, 1. místo v kategorii mužů.

V roce 1986 bylo uděleno Čestné uznání OV SPO Znojmo družstvu mužů za dlouholetou dobrou práci.

V roce 1987 udělil Okresní národní výbor ve Znojmě ZO SPO čestné uznání za aktivní činnost a práci s mládeží.

V letech 1988 – 1991 se družstvo mužů zúčastňovalo pravidelně soutěží pořádaných v rámci okrsku.

V roce 1989 se konala sportovní soutěž požárních družstev ve Vítonicích, 2. místo.

V roce 1992 obsadilo družstvo mužů 5. místo v okresní soutěži hasičských družstev v požárním sportu.

V roce 1993 zahájilo soutěžní činnost opět družstvo žen. Vyřazovacího kola v Plenkovicích se zúčastnilo družstvo mužů a postoupilo do okresní soutěže. Muži obsadili 6. místo, ženy 1. místo.

V roce 1994 se družstvo mužů zúčastnilo obvodového kola v Plenkovicích, kde obsadilo 1. místo a zároveň vyhrálo soutěž o „Putovní pohár starosty obce Plenkovice“. Dále v roce 1994 se družstvo mužů i žen zúčastnilo okresního kola v Břežanech, ve kterém muži obsadili 10. místo a ženy 1. místo, čímž postoupily do oblastního kola v Hulíně, kde obsadilo 6. místo.

V roce 1995 muži obsadili 3. místo v požárním sportu v okresním kole v Břežanech, ženy obsadily 3. místo v soutěži v požárním sportu v disciplíně požární útok v okresním kole v Břežanech. ženy obsadily 1. místo v okresním kole a 8. místo v krajské soutěži v Blansku

V roce 1996 obsadili muži 3. místo v disciplíně požární útok v okresním kole v Břežanech, ženy obsadily tamtéž 1 místo.V roce 1997 se zúčastnily muži i ženy okresního kola v Prosiměřicích.

V roce 1999 obsadily ženy 2 místo v okresním kole v Olbramovicích.

V roce 2000 obsadili muži 10. místo v okresním kole Břežanech, v roce 2003 6. místo v Břežanech a v roce 2004 5. místo v okresním kole ve Slupu.

V roce 2005 byl založen kolektiv mladých hasičů a dosáhl četných umístění na stupních vítězů při pohárech.

V roce 2006 se umístilo družstvo mladých hasičů v okresním kole hry Plamen na 3. místě, v lize mladých hasičů na 2. místě. Muži dosáhli po dlouhé době četných umístění na stupních vítězů při pohárových soutěžích.

V roce 2007 muži obsadili 2. místo v požárním sportu v okresním kole ve Chvalovicích. Po delší době bylo opět založeno družstvo žen a obsadilo tamtéž 3. místo. V okresním kole hry Plamen obsadili mladí hasiči 2. místo ve Vítonicích. V lize mladých hasičů skončili na 3. místě.

Volný čas

Obec podporuje

jmk

mmr

irop

MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

mas