Menu
Obec Výrovice
Obec Výrovice

Místní poplatky

Informační povinnost správce daně (Obecní úřad Výrovice)

Dle obecně závazné vyhlášky obce Výrovice činí poplatek za odpady 600,- Kč/rok/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 600,- Kč/rok za rekreační objekt.

Poplatek z pobytu je stanoven na 15,- Kč/každý započatý den s výjimkou dne jeho počátku. 

Poplatek za psa je stanoven na 80,- Kč/rok za prvního psa a 100,- Kč/rok za 2. a každého dalšího psa.

Všechny platné vyhlášky obce lze najít zde: http://obecni-urad/vyhlasky-a-dokumenty-obce/

Žádost o dar poplatníkovi daně z nemovitosti za rok 2021  včetně požadovaných příloh je možné podat osobně na OÚ Výrovice během úředních hodin nebo poštou na adresu Výrovice 63, 671 34 od 1.6. do 31.8. 2021.

Informace pro žadatele o dar na daň z nemovitosti, kteří nemají kopii aktuálního daňového přiznání. Od 16.6.2021 bude na obecním úřadě k vyplnění žádost o vyčíslení daně z nemovitosti. Tuto žádost na obci vyplníte a obec ji doručí finančnímu úřadu ve Znojmě. Po zpracování Vám finanční úřad zašle dokument, který doložíte k žádosti o dar a bude nahrazovat kopii daňového přiznání.

Žádost o vyčíslení daně z nemovitosti (15.37 kB) je možné podat osobně na FÚ ve Znojmě nebo odevzdat na OÚ Výrovice a žádosti budou předány na FÚ starostou obce.

 

a) Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:

Čtvrtek 12:30 – 16:30

b) Elektronickou adresu své podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je způsobilý přijmout,

adresa podatelny: info@vyrovice.cz, technické nosiče – flash disk.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .jpg, .jpeg, .htm, .html, .xhtml.

c) Jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3, a jaká podání lze učinit tímto způsobem: datová schránka cqxbjkq, mailová adresa vyrovice@vyrovice.cz ,

d) Čísla účtů, na které přijímá Obecní úřad platby - bankovní účet obce 23426741/0100,

způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží:

  • platby poplatků za odpady – VS platby = 1340xxx (xxx značí číslo popisné domu, kde mají trvalý pobyt poplatníci, nebo číslo popisné nemovitosti, která je užívána pro rekreaci)
  • platby poplatky za psy – VS platby = 1341xxx (xxx značí číslo popisné domu, kde má poplatník - tedy majitel psa -  přihlášený trvalý pobyt)
  • platby poplatků z pobytu – VS platby = IČO ubytovatele nebo rodné číslo ubytovatele.

e) Obecní úřad přijímá platby místních poplatků v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Výrovice, Výrovice 63, 671 34  Horní Dunajovice. Místní poplatky obecnímu úřadu nelze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk ani soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet.

f)  Správa místních poplatků se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závaznými vyhláškami obce upravující místní poplatky.